EKOLOGIJA

Briga o okolini

Štamparija RP doo se obavezuje da će se odgovorno ponašati prema životnoj sredini pri sprovođenju svojih poslovnih aktivnosti. Verujemo da je zaštita životne sredine odgovornost svih.     

Štamparija teži da ostvari stabilan napredak u ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015, usaglašavanjem svojih aktivnosti na minimizaciji negativnih uticaja na lokalno i globalno okruženje i tako ispuni očekivanja svih relevantnih rana.

U ostvarivanju svojih ciljeva, Štamparija RP doo će se pridržavati sledećih principa:

- Poslovaće u skladu sa svim primenljivim propisima i zahtevima, standardima u pogledu zaštite životne sredine;

- Radiće na razvijanju preispitivanju i stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta životnom sredinom.

- Organizacija je uspostavila ciljeve zaštite životne sredine na relevantnim nivoima i preduzeće mere za njihovo ostvarenje, njihovim integrisanjem u poslovne procese organizacije.

- Zaposleni koji obavljaju razne poslove u organizaciji imaju svest o politici životne sredine, značajnim aspektima kao i svom doprinosu u poboljšanju performasi životne sredine.

- Organizacija će stalno poboljšavati adekvatnost, pogodnost, efektivnost sistema menadžmenta životnom sredinom kako bi unapredila performanse životnom sredinom.

- Organizacija je prepoznala rizike i prilike i sprovešće mere za njihovo unapređenje.

- Ohrabrivaće zaposlene, obučavati i motivisati ih, u oblastima u kojima rade, omogućiti im da identifikuju i iskoriste priliku za poboljšanje učinka u pogledu zaštite životne sredine i upravljanja otpadnim materijama.

Galerija

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn