ЕКОЛОГИЈА

Брига о околини

Штампарија РП доо се обавезује да ће се одговорно понашати према животној средини при спровођењу својих пословних активности. Верујемо да је заштита животне средине одговорност свих.

Штампарија тежи да оствари стабилан напредак у испуњавању захтева стандарда СРПС ИСО 14001:2015, усаглашавањем својих активности на минимизацији негативних утицаја на локално и глобално окружење и тако испуни очекивања свих релевантних рана.

У остваривању својих циљева, Штампарија РП доо ће се придржавати следећих принципа:

- Пословаће у складу са свим применљивим прописима и захтевима, стандардима у погледу заштите животне средине;

- Радиће на развијању преиспитивању и сталном побољшавању система менаџмента животном средином.

- Организација је успоставила циљеве заштите животне средине на релевантним нивоима и предузеће мере за њихово остварење, њиховим интегрисањем у пословне процесе организације.

- Запослени који обављају разне послове у организацији имају свест о политици животне средине, значајним аспектима као и свом доприносу у побољшању перформаси животне средине.

- Организација ће стално побољшавати адекватност, погодност, ефективност система менаџмента животном средином како би унапредила перформансе животном средином.

- Организација је препознала ризике и прилике и спровешће мере за њихово унапређење.

- Охрабриваће запослене, обучавати и мотивисати их, у областима у којима раде, омогућити им да идентификују и искористе прилику за побољшање учинка у погледу заштите животне средине и управљања отпадним материјама.

Галерија

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin