GLAVNA PROIZVODI PROIZVODNJA RESURSI FIRMA KONTAKT

Tehnološki proces štamparije RP doo G. Milanovac, obuhvata proizvodnju samolepljivih nalepnica u koturu. Sam proizvod i sirovine od kojih se proizvode nalepnice spadaju u red lako zapaljivih materijala. Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina.

Proces rada obuhvata proizvodnju nalepnica i njihovo skladištenje i odvija se u objektu koji je prizemnog tipa. Mada u štampariji RP doo nije izvršena kategorizacija ugroženosti od požara, sam proizvod i sirovine zahtevaju III stepen ugroženosti od požara, a kategorizaciju vrše poseban sektor ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Poslove referenta zaštite od požara po najnovijem Zakonu o zaštiti od požara, mora da obavlja lice sa VI ili VII stepenom stručne spreme. Zaštita od požara organizuje se i kontuinirano sprovodi pri obavljanju poslova zaposlenih u svim prostorima i mestima štamparije gde postoji mogućnost izbijanja požara.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara u prostoru štamparije se sprovode mere zaštite od požara u prostorijama, na instalacijama i uređajima kao što su:

Lice određeno za poslove zaštite od požara sprovodi preventivne mere od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i pravilom o zaštiti od požara. Vodi računa o rokovima za ispitivanje hidrantske mreže, aparata za gašenje požara, električne instalacije i protivpanične rasvete. Priprema program i sprovodi osnovnu obuku zaposlenih i praktično proverava njihovo znanje iz oblasti zaštite od požara. Prati propise iz oblasti zaštite od požara, vodi propisane evidencije i učestvuje u izradi akata iz oblasti zaštite od požara. Radi i druge poslove u skladu sa Zakonom koje se odnose na preventivu i sprovođenju mera zaštite od požara.

Objekat štamparije ima sledeću opremu i sredstva za gašenje požara:

- Spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu,

- Aparate za gašenje požara raznih tipova, instalirane plafonjere za zaštitu magacina i proizvodne opreme.

Svi zaposleni u štampariji RP upoznati su sa opasnostima od požara u prostorijama i prostorima koje koriste, kao i merama koje su propisane za sprečavanje nastanka požara.

U organizaciji funkcionisanja zaštite od požara, odgovorna lica su direktor i svaki zaposleni u štampariji. U slučaju izbijanja požara u objektu, radi bezbedne evakuacije ljudi i imovine i sprečavanja širenja požara, postupa se po planu evakuacije i upustva za postupanje u slučaju požara. Plan evakuacije istaknut je na vidnim mestima u štampariji.

Osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara organizuje se za zaposlene. Program osnovne obuke iz zaštite od požara donosi direktor, za koji se pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. U toku obuke zaposleni su upoznati sa opasnostima od požara na radnom mestu, merama, upotrebom sredstava i opreme za gašenje požara, postupkom u slučaju požara. Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine, o čemu se vodi evidencija.

Rezime

Zaštita od požara je za štampariju RP doo G. Milanovac i sve njene zaposlene, kontinuirani proces koji se mora obavljati neprekidno u toku rada primenom novih i održavanjem postojećih mera zaštite od požara kojima se omogućava da primenjene mere na vreme identifikuju opasnosti i eleminišu rizik od požara u prostoru o kome se staramo.

POLITIKA KVALITETA PIB OBRAZAC PDV OBRAZAC OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU VRHUNSKI KAKO DO SAMOLEPLJIVI RP KVALITET PODACI PROIZVODI NAS WEBSAJT DIZAJN INDUSTRIJSKE NALEPNICE LOGISTIČKE NALEPNICE TERMALNE NALEPNICE KOMERCIJALNE NALEPNICE PREPRESS KARAKTERISTIKE

Loading...

Etikete za etikeciju ENG SRB СРБ
 
ISO 9001 ISO 14001