Безбедност и заштита

Безбедност и здравље на раду

Radi ispunjenja uspostavljene Politike zdravlja i bezbednosti na radu i ciljeva naše kompanije, uspostavili smo ciljeve za zdravlje i bezbednost na radu

Штампарија РП доо Г.Милановац, Законом о безбедности и здрављу на раду, уређује спровођење безбедности и здравља на раду за запослене, односно лица која учествују у радним процесима, као и за лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Права и обавезе и одговорности послодавца и запослених остварују се у складу да законом о безбедности и здрављу на раду и прописима донетим на основу закона. Послодавац у Штампарији РП доо је обезбедио запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. Такође послодавац је обезбедио да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад, као и средства и опрема за личну заштиту на раду, уређени су тако да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.

Послодавац је организовао послове безбедности и здравља на раду пријемом у стални радни однос лица са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду. Послодавац је донео акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање. Послодавац је извршио оспособљавање запослених за безбедан рад, води законом предвиђене евиденције из области безбедности и здравља на раду, донео правилник о безбедности и здрављу на раду. Послодавац се обавезао у акту о процени ризика да ће спроводити и примењвати мере и средства за безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини за сваког запосленог у складу са законом.

Штампарија РП доо веома води рачуна о здрављу и безбедности радника, те у саставу свој тима запослених има и лице које се бави овим пословима.

Технолошки процеси и правила заштите од пожара

Континуирани процес који се мора обављати непрекидно у току рада применом нових и одржавањем постојећих мера

Технолошки процес штампарије РП доо Г. Милановац, обухвата производњу самолепљивих налепница у котуру. Сам производ и сировине од којих се производе налепнице спадају у ред лако запаљивих материјала. Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају животи и здравље људи, материјална добра и животна средина.

Процес рада обухвата производњу налепница и њихово складиштење и одвија се у објекту који је приземног типа. Мада у штампарији РП доо није извршена категоризација угрожености од пожара, сам производ и сировине захтевају III степен угрожености од пожара, а категоризацију врше посебан сектор министарства унутрашњих послова Србије.

Послове референта заштите од пожара по најновијем Закону о заштити од пожара, мора да обавља лице са VI или VII степеном стручне спреме. Заштита од пожара организује се и контуинирано спроводи при обављању послова запослених у свим просторима и местима штампарије где постоји могућност избијања пожара.

У сврху отклањања или смањења опасности од настајања пожара у простору штампарије се спроводе мере заштите од пожара у просторијама, на инсталацијама и уређајима као што су:

Канцеларије, магацини, комуникације, путеви излазни/улазни, електричне инсталације, громобранске инсталације, противпанична расвета, хидрантска мрежа, апарати за гашење пожара, ватрогасни путеви.

Лице одређено за послове заштите од пожара спроводи превентивне мере од пожара утврђене Законом, другим прописима и правилом о заштити од пожара. Води рачуна о роковима за испитивање хидрантске мреже, апарата за гашење пожара, електричне инсталације и противпаничне расвете. Припрема програм и спроводи основну обуку запослених и практично проверава њихово знање из области заштите од пожара. Прати прописе из области заштите од пожара, води прописане евиденције и учествује у изради аката из области заштите од пожара. Ради и друге послове у складу са Законом које се односе на превентиву и спровођењу мера заштите од пожара.

Објекат штампарије има следећу опрему и средства за гашење пожара:

- Спољну и унутрашњу хидрантску мрежу,

- Апарате за гашење пожара разних типова, инсталиране плафоњере за заштиту магацина и производне опреме.

Сви запослени у штампарији РП упознати су са опасностима од пожара у просторијама и просторима које користе, као и мерама које су прописане за спречавање настанка пожара.

У организацији функционисања заштите од пожара, одговорна лица су директор и сваки запослени у штампарији. У случају избијања пожара у објекту, ради безбедне евакуације људи и имовине и спречавања ширења пожара, поступа се по плану евакуације и упуства за поступање у случају пожара. План евакуације истакнут је на видним местима у штампарији.

Основну обуку из области заштите од пожара организује се за запослене. Програм основне обуке из заштите од пожара доноси директор, за који се прибавља сагласност Министарства унутрашњих послова. У току обуке запослени су упознати са опасностима од пожара на радном месту, мерама, употребом средстава и опреме за гашење пожара, поступком у случају пожара. Провера знања запослених врши се једном у три године, о чему се води евиденција.

Резиме

Заштита од пожара је за штампарију РП доо Г. Милановац и све њене запослене, континуирани процес који се мора обављати непрекидно у току рада применом нових и одржавањем постојећих мера заштите од пожара којима се омогућава да примењене мере на време идентификују опасности и елеминишу ризик од пожара у простору о коме се старамо.

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin