Bezbednost i zaštita

Bezbednost i zdravlje na radu

Radi ispunjenja uspostavljene Politike zdravlja i bezbednosti na radu i ciljeva naše kompanije, uspostavili smo ciljeve za zdravlje i bezbednost na radu

Štamparija RP doo G.Milanovac, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, uređuje sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene, odnosno lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i za lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Prava i obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih ostvaruju se u skladu da zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i propisima donetim na osnovu zakona. Poslodavac u Štampariji RP doo je obezbedio zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe poslodavac je obezbedio da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad, kao i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, uređeni su tako da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Poslodavac je organizovao poslove bezbednosti i zdravlja na radu prijemom u stalni radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je doneo akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrdio način i mere za njihovo otklanjanje. Poslodavac je izvršio osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, vodi zakonom predviđene evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, doneo pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac se obavezao u aktu o proceni rizika da će sprovoditi i primenjvati mere i sredstva za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini za svakog zaposlenog u skladu sa zakonom.

Štamparija RP doo veoma vodi računa o zdravlju i bezbednosti radnika, te u sastavu svoj tima zaposlenih ima i lice koje se bavi ovim poslovima.

Tehnološki procesi i pravila zaštite od požara

Kontinuirani proces koji se mora obavljati neprekidno u toku rada primenom novih i održavanjem postojećih mera

Tehnološki proces štamparije RP doo G. Milanovac, obuhvata proizvodnju samolepljivih nalepnica u koturu. Sam proizvod i sirovine od kojih se proizvode nalepnice spadaju u red lako zapaljivih materijala. Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina.

Proces rada obuhvata proizvodnju nalepnica i njihovo skladištenje i odvija se u objektu koji je prizemnog tipa. Mada u štampariji RP doo nije izvršena kategorizacija ugroženosti od požara, sam proizvod i sirovine zahtevaju III stepen ugroženosti od požara, a kategorizaciju vrše poseban sektor ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Poslove referenta zaštite od požara po najnovijem Zakonu o zaštiti od požara, mora da obavlja lice sa VI ili VII stepenom stručne spreme. Zaštita od požara organizuje se i kontuinirano sprovodi pri obavljanju poslova zaposlenih u svim prostorima i mestima štamparije gde postoji mogućnost izbijanja požara.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara u prostoru štamparije se sprovode mere zaštite od požara u prostorijama, na instalacijama i uređajima kao što su:

Kancelarije, magacini, komunikacije, putevi izlazni/ulazni, električne instalacije, gromobranske instalacije, protivpanična rasveta, hidrantska mreža, aparati za gašenje požara, vatrogasni putevi.

Lice određeno za poslove zaštite od požara sprovodi preventivne mere od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i pravilom o zaštiti od požara. Vodi računa o rokovima za ispitivanje hidrantske mreže, aparata za gašenje požara, električne instalacije i protivpanične rasvete. Priprema program i sprovodi osnovnu obuku zaposlenih i praktično proverava njihovo znanje iz oblasti zaštite od požara. Prati propise iz oblasti zaštite od požara, vodi propisane evidencije i učestvuje u izradi akata iz oblasti zaštite od požara. Radi i druge poslove u skladu sa Zakonom koje se odnose na preventivu i sprovođenju mera zaštite od požara.

Objekat štamparije ima sledeću opremu i sredstva za gašenje požara:

- Spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu,

- Aparate za gašenje požara raznih tipova, instalirane plafonjere za zaštitu magacina i proizvodne opreme.

Svi zaposleni u štampariji RP upoznati su sa opasnostima od požara u prostorijama i prostorima koje koriste, kao i merama koje su propisane za sprečavanje nastanka požara.

U organizaciji funkcionisanja zaštite od požara, odgovorna lica su direktor i svaki zaposleni u štampariji. U slučaju izbijanja požara u objektu, radi bezbedne evakuacije ljudi i imovine i sprečavanja širenja požara, postupa se po planu evakuacije i upustva za postupanje u slučaju požara. Plan evakuacije istaknut je na vidnim mestima u štampariji.

Osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara organizuje se za zaposlene. Program osnovne obuke iz zaštite od požara donosi direktor, za koji se pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. U toku obuke zaposleni su upoznati sa opasnostima od požara na radnom mestu, merama, upotrebom sredstava i opreme za gašenje požara, postupkom u slučaju požara. Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine, o čemu se vodi evidencija.

Rezime

Zaštita od požara je za štampariju RP doo G. Milanovac i sve njene zaposlene, kontinuirani proces koji se mora obavljati neprekidno u toku rada primenom novih i održavanjem postojećih mera zaštite od požara kojima se omogućava da primenjene mere na vreme identifikuju opasnosti i eleminišu rizik od požara u prostoru o kome se staramo.

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn